فروریختن یك پل روز گذر در چین

افتادن تله كابین در منطقه قفقاز شمالی در روسیه

برف شدید و بوران در مینه سوتا آمریكا

فعالیت كوه آتشفشان در شمال مانیل

گرفتار شدن بیش از 100 وال در سواحل نیوزیلند
معترضان بحرینی در نزدیكی میدان لولو منامه روی زمین به زبان انگلیسی نوشته اند : حمد ( خلیفه بحرین) برو "