مطالب كاربردی از ناصرطاهری Email:composite.taheri@yahoo.com
 
قالب وبلاگ
نویسندگان
فریب و خیانت، انحراف اخلاقی در تورات و تلمود

در سفر پیدایش می خوانیم که یعقوب (اسرائیل) و فرزندانش هنگام بازگشت از “فدان آرام“ در منطقه “شکیم“ سکنی گزیدند. حاکم منطقه “یدعی حمور“ بود که متصف به اخلاق پسندیده، و روحیه انسانی بازی داشت. پسر ایشان “شکیم“ عاشق دختر یعقوب “دنیه“ شد. “حمور“‌او را برای پسرش خواستگاری کرده و گفت: پسرم شکیم عاشق دخترتان شده است. دخترتان را به همسری پسرم درآورید و ما را به خویشاوندی خود قبول کنید. با هم پیوند خویشاوندی برقرار کنیم، با ما زندگی کنید و این سرزمین نیز از آن شماست. در آن به زندگی و تجارت بپردازید و می توانید از آن بخرید و مالک شوید.

    “سپس شکیم به پدر و برادران دختر گفت: دست از سرم بردارید، خیر و برکت را از چشمهای شما می بینم. چیزی را که بخواهید به شما می دهم و هر چه دلتان می خواهد مهریه را بیشتر کنید، که من پرداخت می کنم و هر چه را بخواهید به شما می بخشم اما این دختر را به من بدهید.“


 فریب و خیانت، انحراف اخلاقی در تورات و تلمود

 (مرکز اطلاع رسانی فلسطین)

مهم و مفید می نماید اگر با رفتار و اخلاق یهودیان از طریق خلق و خویشان که در نصوص توراتی آمده، آشنا شویم. یهودیان می پندارند که ملت برگزیده و مقدسی هستند که یهوه آنان را برای خود انتخاب کرده تا اینکه ملتش، ملتی خاص و او پروردگارشان باشد.

    یقیناً چنین تئوری تنگ نظرانه دارای پایه های اصولی است که یهودیان در نظریه برتری جویانه خود به آن استناد می جویند. این اندیشه امت های دیگر را به پیروی از رفتار یهود، اندیشه دینی و مدنی آنها وادار می کند تا اینکه خود الگو و نمونه آنها باشند. مانند ارزشهای اخلاقی، دید انسانی، تلاش، تعامل، برادری و اتحاد، دید باز نسبت به آفاق حقیقت، تسامح، آزادی، عدالت و مساوات.

    الگو و نمونه همیشه باید دارای خصایص مثبت و متمایزی باشد تا او را شایسته ترقی و  استعلا گرداند. شایان ذکر است که اسوه و نمونه همیشه دید باز، روحی تسامح گرا و روانی والا دارد که به همکاری، تسامح و برادری دعوت می کند.

  چگونه می توانیم، قبول کنیم که یهودیان نطفه مقدس و ملت برگزیده ا ی هستند که “رب الجنود“، آنها را به عنوان ملت خاص خود انتخاب کرده است، ‌به این اعتبار که یهودیان تنها ملتی هستند که شایسته برتری و استعلا هستند و کلیه ملتها باید در خدمت آنها بوده و آنها را عبادت کنند و لو اینکه به نابودی خود آنها بیانجامد.

    در فصل اول و دوم مسائل مربوط به خوی ستیزه جویانه و نژادپرستانه یهود که نصوص تورات بر آنها به عنوان خلاصه دین یهود و جوهره آن تأکید می ورزد،‌ آمده است و نهایت بسته بودن، تعصب، ستیزه جوی و نژاد پرستی آنها را با استناد به این نصوص توضیح داده ام.

    در این فصل با استناد به نصوص تورات، آنچه را که از نشانه های فریب و خیانت و انحراف اخلاقی ملت برگزیده و مقدس خدا آمده، عرضه می کنم، اینها خلق و خوی اجداد یهودیان امروزی هستند که اجمالاً الگو و مرجع اساسی آنان در زندگی دینی و مدنی شان می باشند.

    رهبران کنونی رژیم صهیونیستی به خلق و خوی شمشون و جدعون و داود و فرزندان یعقوب (بر اساس آنچه در کتابهای تحریف شده آنها درباره این افراد آمده است) را به گمان اینکه آنها نمایندگان گذشتگان هستند استناد می کنند و آن را پیش روی خود ساخته اند و اعمال و کارهای آنان را قهرمانانه و بزرگ منشانه می نامند که اقتدا به رفتار این اشخاص (گذشتگان) ضروری است. علیرغم خوی ناخوشایند و منفی یهود که بیانگر انحراف اخلاقی، فریب، خیانت، ستیزه جوی و نژادپرستی شرم آور است و در تاریخ آمده اما این عمل یهودیان بازخوانی تاریخ است. 

    هر کسی نگاهی بر اسفار تورات بیاندازد به این نتیجه می رسد که، فریب، خیانت و انحراف اخلاقی از اصول و ارزشهای اسلاف یهودیان امروز است، این اصول در اندیشه دینی یهود اساسی و جوهری است.

    یهودیت بر مبنای بیم و واهمه از دیگران، برتری جوی، ستیزه جویی و نژاد پرستی شکل گرفته است. این خلق و خوی حتماً باید روح یهودیی را با صفاتی چون فریب، خیانت و انحراف اخلاقی متصف گرداند، که در نتیجه یهوی حق دارد سرقت کند... اما نه از یهودی دیگر بلکه از افراد غیر خودی و کارهای دیگر چون زنا، قتل، فریب و خیانت و غیره می تواند انجام دهد (بدین معنی که می توانند با غیر خودی چنین کارهای انجام دهند).

    یهودیان با چنین دید تنگ نظرانه با دیگران برخورد می کنند،‌ این اصول دراندیشه دینی یهود جوهری و اساسی هستند که در کتاب تورات و تلمود تدوین شده است و امروزه در مدارس رژیم صهیونیستی و همچنین در مدارس مخصوص یهودیان در اماکن اقامتی آنها در کشورهای جهان تدریس می شود.

    کودکان یهودی با چنین اندیشه های تربیت می شوند  و اینگونه اخلاق آنها با افکار نابرابری، ستیزه جویی، فریب، واهمه، برتری جویی و نژادپرستی رشد می کند.

    به همین خاطر ضروریست که بر نصوص تورات و لو به اختصار، نگاهی بیاندازیم و در مورد خلق وخوی یهودیان که اسلاف آنان بر آن بوده اند و به عنوان روشی اساسی برای نسلهایشان در آمده است، سخن بگوییم.

فریب و خیانت:

    در سفر پیدایش می خوانیم که یعقوب (اسرائیل) و فرزندانش هنگام بازگشت از “فدان آرام“ در منطقه “شکیم“ سکنی گزیدند. حاکم منطقه “یدعی حمور“ بود که متصف به اخلاق پسندیده، و روحیه انسانی بازی داشت. پسر ایشان “شکیم“ عاشق دختر یعقوب “دنیه“ شد. “حمور“‌او را برای پسرش خواستگاری کرده و گفت: پسرم شکیم عاشق دخترتان شده است. دخترتان را به همسری پسرم درآورید و ما را به خویشاوندی خود قبول کنید. با هم پیوند خویشاوندی برقرار کنیم، با ما زندگی کنید و این سرزمین نیز از آن شماست. در آن به زندگی و تجارت بپردازید و می توانید از آن بخرید و مالک شوید.

    “سپس شکیم به پدر و برادران دختر گفت: دست از سرم بردارید، خیر و برکت را از چشمهای شما می بینم. چیزی را که بخواهید به شما می دهم و هر چه دلتان می خواهد مهریه را بیشتر کنید، که من پرداخت می کنم و هر چه را بخواهید به شما می بخشم اما این دختر را به من بدهید.“

    بنی اسرائیل این پیوند خویشاوندی را بی حرمتی به خود قلمداد کردند. زیرا دین یهود اجازه اختلاط با دیگر ملتها را نمی دهد و پیوند خویشاوندی هم نوعی اختلاط است که یهودیان هرگز آن را نمی پذیرند.

    به خاطر این که آنان در این سرزمین غریب و تعدادشان کم بود توانایی رویاروی با اهالی شکیم را نداشتند تا به آنها حمله کرده و از چنین پیوند خویشاوندی ممانعت کنند. به همین خاطر چاره ا ی جز فریب و خیانت برای رهایی از این پیوند نداشتند و از پاک سرشتی و شجاعت حمور حاکم منطقه و فرزندش شکیم سوء استفاده کردند.

    فرزندان یعقوب چاره ا ی اندیشیدند که عبارت بود از موافقت ظاهری با این پیوند به شرط اینکه حمور و فرزندش “شکیم“ و کلیه اهالی شکیم ختنه شوند. در این باره در تورات می خوانیم:“ فرزندان یعقوب به شکیم و پدرش “حمور“ با حیله خاصی جواب مثبت دادند به آنها گفتند که ما نمی توانیم دخترمان را به پسری که ختنه نشده بدهیم. اگر مانند ما که ختنه هستیم، افراد ذکور شما ختنه شدند دختر به شما می دهیم و از شما می گیریم.

    حمور و فرزندش با این شرط موافقت کردند بی خبر از اینکه این نوعی حیله و دسیسه برای فریب دادن آنها و کلیه اهالی شکیم  است. در این خصوص در تورات می خوانیم: سخن آنان به مذاق حمور و فرزندش خوش آمد. و پسرش در انجام این شرط درنگ نکرد. چرا که وی عاشق دختر یعقوب بود. شکیم سخاوتمندترین فرد خانواده پدرش بود. حمور و شکیم به جلو در شهر آمدند و برای اهالی شهر چنین گفتند: اینها قومی هستند که صلح طلب بوده و سر دشمنی با ما ندارند، پس در این دیار ساکن شوند و در آن به داد وستد بپردازند. این سرزمین پیشکش آنهاست و با هم پیوند خویشاوندی برقرار می کنیم و اکنون که ما در یک مکان زندگی می کنیم و مانند آنها خود را ختنه می کنیم، یک ملت واحدی خواهیم شد.

خصائص الیهود4

ویژگی های یهود  4

یهود این دنیا پرستان و کفار به ظاهر اهل کتاب که هیچ اهلیتی برای کتاب ندارند ، دین وکتاب خدا را هم وسیله ای برای رسیدن به منافع خویش قرار دادند .

از منظر قرآن ، تورات حقیقی هدایت ونور ومبنای احکام و قضاوت  معرفی شده است .

آنچه از قرآن کریم بر می آید اینست که تا صدر اسلام قسمت هایی از تورات واقعی وجود داشته که مهم ترین بخش آن معرفی پیامبر اسلام بوده است . الَّذِینَ ءَاتَیْنَاهُمُ الْكِتَابَ یَعْرِفُونَهُ كَمَا یَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ...(146بقره)

یعنی همان گونه که فرزندانشان را می شناختند ، پیامبر را می شناختند . این مطلب ، نشان دهنده اینست که چقدر نشانه های پیامبر چقدر واضح و شفاف آمده بوده است . واگر می شنویم که چند تن از سران یهود ، پیامبر را در شب ولادتش شناسایی کرده و آن یهودی از وحشت غش میکند ؛ جای تعجب نیست .

أَفَتطْمَعُونَ أَن یُؤْمِنُواْ لكُمْ وَ قَدْ كَانَ فرِیقٌ مِنهُمْ یَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ یحَُرِّفونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلوهُ وَ هُمْ یَعْلمُون‏

پس آیا انتظار دارید [چنین مردمى‏] به  شما اعتماد کنند، با آن كه گروهى از آنان سخن خدا را مى‏شنیدند و بعد از درك آن، تحریفش مى‏كردند در حالى كه خود مى‏دانستند؟(75- بقره)

وَ إِذَا لَقواْ الَّذِینَ ءَامَنواْ قَالواْ ءَامَنَّا وَ إِذَا خَلا بَعْضُهُمْ إِلىَ‏ بَعْضٍ قَالوا أَتحَُدِّثونهَُم بِمَا فَتََ اللَهُ عَلَیْكُمْ لِیُحَاجّوكم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ  أَ فَلَا تَعْقِلون‏

 و چون با مؤمنان روبه رو شوند گویند: ایمان آورده‏ایم، و چون با یكدیگر خلوت كنند گویند: چرا با مسلمانان از آنچه خدا براى شما [از اوصاف محمد صلّى اللّه علیه و آله‏] آشكار نموده، گفت و گو مى‏كنید تا با آن نزد پروردگارتان با شما احتجاج كنند؟ آیا نمى‏اندیشید؟!

برخى از یهود وقتى مسلمانان را مى‏دیدند، به آنها مى‏گفتند: چون اوصاف و نشانه‏هاى محمد صلى اللَّه علیه و آله در تورات ما هست، ما نیز ایمان آورده‏ایم. ولى بعضى افراد وقتى به آنان مى‏رسیدند، آنان را مورد سرزنش و مؤاخذه قرار مى‏دادند كه چرا اوصاف و نشانه‏هاى محمد صلى اللَّه علیه و آله را براى مسلمانان بازگو مى‏كنید؟ اگر آنچه در تورات است به آنها خبر دهید، روز قیامت علیه شما بكار مى‏گیرند.

وبا توجه به تأثیر فرهنگی شدیدی که یهود صدر اسلام بر اعراب داشتند که حتی سران مکه در آغاز دعوت پیامبر از علمای یهود درباره حقانیت پیامبر نظرخواهی میکردند ؛ اگر یهود رسالت ایشان را تأیید میکرد ، اوضاع به گونه ای دیگر رقم میخورد.

فَوَیْلٌ للذِینَ یَكْتبونَ الْكِتَابَ بِأَیْدِیهمْ ثم یَقولُونَ هَذا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِیَشْترَُواْ بِهِ ثَمَنًا قَلِیلا  فَوَیْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتبَتْ أَیْدِیهِمْ وَ وَیْلٌ لَّهُم مِما یَكْسِبُونَ(79بقره)

پس واى بر آنها كه كتاب را با دست‏هاى خود مى‏نویسند و سپس مى‏گویند: این از جانب خداست، تا آن را به بهاى ناچیزى بفروشند. واى بر آنها از دست نوشته‏هاشان و واى بر آنها از آنچه كسب مى‏كنند.

" مردى به امام صادق (ع) عرض كرد با اینكه عوام یهود اطلاعى از كتاب آسمانى خود جز از طریق علمایشان نداشتند، چگونه خداوند آنها را نسبت به تقلید از علماء و پذیرش از آنان مذمت مى‏كند؟! (اشاره به آیه مورد بحث است) آیا عوام یهود با عوام ما كه از علماى خود تقلید مى‏كنند تفاوت دارند؟ ...

امام فرمود: بین عوام ما و عوام یهود از یك جهت فرق و از یك جهت مساوات است، از آن جهت كه مساوى هستند خداوند عوام ما را نیز مذمت كرده همانگونه كه عوام یهود را نكوهش فرموده.

اما از آن جهت كه با هم تفاوت دارند این است كه عوام یهود از وضع علماى خود آگاه بودند، مى‏دانستند آنها صریحا دروغ مى‏گویند، حرام و رشوه مى‏خورند و احكام خدا را تغییر مى‏دهند، آنها با فطرت خود این حقیقت را دریافته بودند كه چنین اشخاصى فاسقند و جایز نیست سخنان آنها را در باره خدا و احكام او بپذیرند، و سزاوار نیست شهادت آنها را در باره پیامبران قبول كنند، به این دلیل خداوند آنها را نكوهش كرده است. الی اخر حدیث....(تفسیر نمونه- ذیل آیه)

مِّنَ الَّذِینَ هَادُواْ یحَُرِّفونَ الْكلَِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ(‏46نساء)

وَ إِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِیقًا یَلْوُنَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ مَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَ یَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَ مَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَ یَقُولُونَ عَلىَ اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ( 78آل عمران)

 و همانا گروهى از آنها هستند كه به هنگام تلاوت كتاب، زبان خود را چنان مى‏پیچانند كه گمان كنید [آنچه مى‏خوانند] از كتاب خداست در حالى كه آن از كتاب خدا نیست، و ادّعا مى‏كنند كه آن از جانب خداست در حالى كه از جانب خدا نیست، و بر خدا دروغ مى‏بندند و خودشان هم مى‏دانند.

و این تعبیر در اینجا كنایه جالبى از تحریف سخنان الهى است گویا آنها هنگام تلاوت تورات وقتى به صفات پیامبر اسلام كه بشارت ظهورش در آیات تورات آمده بود مى‏رسیدند در همان حال آن را تغییر مى‏دادند و چنان ماهرانه این عمل انجام مى‏گرفت كه شنونده گمان مى‏كرد آنچه را مى‏شنود متن آیات الهى است.

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فیها هُدىً وَ نُور ٌ یَحْكُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذینَ أَسْلَمُوا لِلَّذینَ هادُوا وَ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّه (مائده 44)

ما تورات را نازل كردیم كه در آن نور و هدایت است. پیامبران كه مطیع فرمان خدا بودند با آن براى یهود حكم مى‏كردند، و [همچنین‏] علما و دانشمندان با همین كتاب كه به آنها سپرده شده بود و بر آن گواه بودند، داورى مى‏نمودند.

 اما یهود از عمل نکردن به دستورات تورات شروع کرده و به تدریج دست به تحریف آن زدند وآنچه را که با منافع آنها سازگار نبود حذف کردند .

ولی یهود از عمل نکردن  به دستورات تورات شروع کرده و کم کم آنچه را که با هوی هایشان شاز گار نبود حذف کردند .


[ جمعه 21 بهمن 1390 ] [ 05:53 ب.ظ ] [ ناصر طاهری ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

وبلاگ فوق یكی از 50 وبلاگ ساخته شده توسط ناصرطاهری میباشد جهت اطلاع رسانی كاربران محترم
آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
http://ariangsm.ir/up/uploads/13467793801.gif
http://ariangsm.ir/up/uploads/13467793802.gif


برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


کد گالریبرای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


کد گالری

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات