مطالب كاربردی از ناصرطاهری Email:composite.taheri@yahoo.com
 
قالب وبلاگ
نویسندگان

كابالا چیست ؟

          معنی لغوی كابالا كهنه وقدیمی است امابطورخاص كابالانامی است  که به نوعی عرفان و تصوف خودساخته  قوم یهود اطلاق میشود.این عرفان به گفته خاخامهای یهودی حاوی دانش پنهان قوم بنی اسرائل هست که از سوی خدا وندبه پیامبرانش رسیده و سالهای مدیدی توسط پیامبران و علمای یهود ازآن نگهداری شده است وبرای درك آن لازم است كه فردبه درجه روحانی ومعنوی خاصی دست پیداكند. بااین فرضیه خاخامهای یهودی تلاش می كنند نوظهوربودن این آیین راتوجیه كنند به عبارت دیگرآنهامعتقدنداین آیین قرنهادردل علماوروحانیون یهودی محفوظ بوده واین شرایط خاص زمانی بوده كه اجازه نداده است تاكنون این آیین معرفی شودوحتی كاررابه جایی رسانده اندكه مدعی هستند پیامبران بزرگی همچون حضرت عیسی مسیح نیز ازپیروان ومبلغان این آیین بودندوتنهابدلیل شرایط زمانی حاضربه افشای كامل اسرارآن نشده اند.بااین ترفندتلاش كرده اندتاپیروان دین مسیح رانیزبه سوی خودجلب كنندوازاینرو كابالا به شكلی تلفیقی ازیهودیت ومسیحت شده است.

        كابالیست هاباتوجه به دراختیارداشتن امكانات سینمایی وتبلیغی صهیونیستهاسعی دارندتاپیروان این تفكررادرطول تاریخ گسترش دهندبطوریكه دربرخی آثارتلاش كمرده اند افلاطون داوینچی نیوتن وحتی اسكندرمقدونی رایك كابالیست جلوه دهند.

        كتاب مقدس پیروان كابالا "زوهر" نام دارد"زوهر" به معنی "درخشندگی" است و توسط شخصی بنام "شیمون بن یوشع" در قرن دوم میلادی به زبان "آرامی" نوشته شده است.این کتاب مشتمل بر18 صحیفه است كه حاوی برداشتهای خاص ومبهمی از تورات و علوم دینی باستانی و عتیق، وهمچنین بحثهایی از پیدایش جهان بصورت  روایت اسطوره ای و روانشناسی رمزالود است.

                                          Tree of Life Cotton Blank Book of SHadows

        نكته مهم اینكه از این کتاب درختی استخراج شده بنام سفیروت(Sephirot) یعنی  "شمارگان" .اصول ومبنای اعتقادی كابالادرواقه همین درخت تمثیلی است . به هریك ازشاخه های این درخت "سفیره " گفته می شود.این سفیره هاعبارتند از:

     1.  کتر: به معنی تاج اعلای خداوندو نور ازلی و ابدی بوده  و در اسم یهوه تجلی می‌یابد. (من هستم آن‌که هستم.)

     2.  حکماه: به معنی دانش و خرد جاودان و اندیشه ازلی خداوند است که در وحی مستقیم به موسی تجلی می‌یابد.

      3.    بیناه: به معنی عقل و برهان است.

      4 .    حسد: به معنی عشق و مهربانی خداوند و رحمت او نسبت به بندگانش است.

      5.  گوورا: به معنی داوری و تنبیه سخت در روز جزا و اقتدار و قدرت و نیروی ازلی و ابدی خداست.

      6.    تیفئرت: به معنی عدل بوده واز شقفت یا زیبایی خدا سرچشمه می‌گیرد.

      ۷ .    نیصاح: به معنی نهایت  صبر خداوند و نیز قریحه مقتدرانه او است.

      8.    هود: یعنی عظمت خداوند.

      9.    یسود: دربردارنده نیروهای آفریننده خداوند است .

      10.        ملخوت: یعنی ملکوت خداوند که معمولاً در زوهر به نام کنیسه اسرائیل توصیف می‌شود.

     

 

        

             نكته بسیارمهم اینست كه كابالیست هااین درخت راكاملادروجودآدمی منبعث می بینند و آن رادرغالب نه شاخه كه ازوجودمطلق انسان سرچشمه می گیردمتجلی می بینند.


 

                                     معادل انسانی درخت كابالا

 

بنیانگذارویابه قولی احیاگر!!این فرقه فردی است به نام فیلیپ برگ.درحال حاضراویك یهودی هشتادوچندساله بوده و نام اصلیش نیز "فیوال گروبرگ" است.وی سازمانی با عنوان "مرکز اموزش کابالا" برای جذب چهرهای هالیوودی درلوس آنجلس بناكرد. همسرش "کارن" در کارآموزش   و دو پسرش ، "مایکل" و "یهودا"، در امور مالی مرکز به او کمک میکنند.ازاین فردوخانواده اش تصاویرزیادی منتشرنشده وغالباسعی می كنندكمتردرمحافل ومجامع ظاهرشوند.

 نكته قابل توجه درفرقه كابالااینست كه برخلاف دین یهودكه هیچ گونه امكان ورودبه آن وجودنداردوكاملا نژادی محسوب می شوددر آیین کابالا محدودیتی از بابت ورود وجود نداشته وازاینرورهبران این فرقه باجذب چهره های سرشناس هنری ؛ورزشی وسینمایی تلاش می كنندتاهرروزبرپیرو.ان خودكه عموما ازمیان قشرجوان هستند بیافزایند.درحال حاضر افرادی مثل  سناتور جان کری(سناتور دمکرات امریکا)،دیوید بکهام(فوتبالیست) و همسرش ویکتوریا ادامز  (خواننده و مدل)،مدونا(خواننده)،بریتنی اسپیرز(خواننده) و دمی مور(بازیگر) كه ازچهره های معروف وپرطرفدارهستندعضو این فرقه شده اندوباتوجه به محبوبیتشان بخصوص دربین جوانان ونوجوانان به تبلیغ برای این فرقه می پردازند

جالب است بدانیم  سه شخصیت اخر توسط شخص فلیپ برگ  با وعده "کسب اگاهی" ، "داشتن اعمال جنسی بهتر" و "زندگی جاودان" به این فرقه گرویدند وبخصوص مدونا آوازه خوانی كه كارخود راازفاحشه خانه های بین المللی آغاز كردوبه خوانندگی رسیدپس از گرویدن به کابالا  نام خود را به اِستِر (Esther)  ،یکی از شخصیتهای کتاب مقدس، تغییر داد. 

 

   متاسفانه شاهدیم كه درسالهای اخیر درگوشه وكناركشور بخصوص شهرهای بزرگی همچون تهران اصفحان وشیراز زمزمه های تبلیغ این تفكرمنحرف صهیونیستی دركنارفرقه های منحطی همچون شیطان پرستی  به گوش می رسد. مبلغین این تفكرات بامعرفی كابالا به عنوان دینی جامع وفراترازادیان دیگركه باارائه انواع آزادی های منع شده درادیان دیگرانسان رابه كمال می رساندسعی می كنندهرروزبیش ازپیش جوانان رااغواء كنندومتاسفانه مسولین فرهنگی ماهمچون همیشه بی توجه به این فرآیندهای برنامه ریزی شده سردرلاك خودفروبرده اندوسعی درنادیده گرفتن تمام این حركتهادارند

صهیونیسم و شیطانیسم

در این فصل به رابطه میان صهیونیسم و یهودیت و ارتباط آن با شكل‌گیری و دوام شیطانیسم می‌پردازیم .

لازم به ذكر است كه متون دینی یهود و عمده‌ترین عامل ایجاد این نحله فاسد فلسفی و فرهنگی (بخوانید ضدفرهنگی) بوده است .

1. متون

از منظر یهودی و نقش آنها در شكل‌گیری شیطان‌پرستی چند نكته ذیل قابل توجه است .

1ـ1 براساس آموزه‌های یهودی و عبرانی شیطان نه یك موجود بد ، بلكه یك فرشته خادم برای آزمایش انسان‌ها است .

2ـ1 در مكاشفات نیز به عدد 666 عدد مقدس شیطان‌پرستان اشاراتی شده و آن عدد وحش توصیف شده است كه باید شمرده شود .

3ـ1 خواه‌ناخواه متون یهودی منبع برداشت برای مسیحیان نیز قلمداد می‌شوند و نگاه خاصی یهودیت به شیطان‌ تاثیرات فراوانی را بر مسیحیت داشته است .

 

2. تصوف یهودی (كابالا)

كابالا یا قبالا یا همان تصوف یهودی آئینی است كه به نوع خاصی از ریاضت های شیطانی یهودیت دلالت دارد .

برابر نظریات كارشناسان ملل و نحل این فرقه تحت تاثیر عرفان و تصوف اسلامی در اثر هم‌نشینی مسلمانان آندلس با برخی از یهودیان تشكیل شده است .

كابالا بخش رمز‌آلود و بسیار سری دین یهودی طی 500 سال اخیر محسوب شده و عمده تحولات جهان توسط كابالیست‌ها دنبال می‌شود .

كریستف كلمب و همكارانش همگی كابالیست بودند و از فنون جادوگری كابلایی و منجمان آن در راه پیدا كردن قاره آمریكا بهره‌برداری نمودند . كابالا عمیقا بر برخی باورهای خرافی همچون جادوگری استوار است و رسماً برای آن تقدس قائل است و این عمده‌ترین نقطه اشتراك شیطان‌پرستی در گذشته و حال با شیطان‌پرستی است .

هم‌اكنون اصطلاح كابالا وصف‌كننده تمرین آئین و دانش محرمانه یهود است . مهم‌ترین منابع و كتب كابالیستی كه به عنوان ستون فقرات و پایه اصلی آئین كابالا درآمدند ، شامل مجموعه كتب عبری " بهیر " (به معنای كتاب روشنایی) و " هیچالوت " (به معنای كاخ‌ها) می‌شوند كه به قرن اول میلادی بازمی‌گردند . نهایتاً در قرن سیزدهم میلادی كتاب " زوهار " نوشت شد كه تفكر و شكل كنونی " آئین كابالا " را تشكیل داد .

دكتر " عبدا... شهبازی " نویسنده مجموعه كتاب‌های زرسالاران یهودی و پارسی و متخصص تاریخ ، در پایگاه خود درباره فرقه كابالا مقاله جامعی دارد و دیدگاه‌های وی با آنچه در دانشنامه ویكی پدیا آمده‌است ، متفاوت است .

شهبازی در قسمت نخست مقاله خود درباره تعریف كابالا می‌نویسد :

" كابالا نامی است كه بر تصوف یهودی اطلاق می‌شود و تلفظ اروپایی " كباله " عبری است به معنی " قدیمی " و " كهن " . " این واژه به شكل " قباله " برای ما آشناست .

پیروان آئین كابالا یا كابالیست‌ها این مكتب را " دانش سری و پنهان " خاخام‌های یهودی می‌خوانند و برای آن پیشینه‌ای كهن قائل‌اند . برای نمونه ، مادام بلاواتسكی رهبر فرقه تئوسوفی ، مدعی است كه كابالا (قباله) در اصل كتابی است رمزگونه كه از سوی خداوند به پیامبران ، آدم و نوح و ابراهیم و موسی نازل شد و حاوی دانش پنهان قوم بنی‌اسرائیل بود . به ادعای بلاواتسكی ، نه تنها پیامبران بلكه تمامی شخصیت‌های مهم فرهنگی و سیاسی و حتی نظامی تاریخ چون افلاطون و ارسطو و اسكندر و غیره ، دانش خود را از این كتاب گرفته‌اند . مادام بلاواتسكی برخی از متفكرین غربی ، چون اسپینوزا و بیكن و نیوتون را از پیروان آئین كابالا می‌داند .

شهبازی در رد این ادعا می‌گوید :

" این ادعا نه تنها پذیرفتنی نیست بلكه برای تصوف یهودی ، به عنوان " ‌یك مكتب مستقل فكری " پیشینه جدی نمی‌تواند یافت . "

شهبازی دیرینه مكتب كابالا را به اوایل سده سیزدهم میلادی محدود كرده و ماقبل آن را گرته‌برداری یهودیان از مكتب فیلو اسكندرانی در فرهنگ هلنی و فلسفه یونانی و كپی‌برداری از آموزه‌های عرفانی مكتب اسلام می‌داند .

وی در قسمت دوم مقاله خود می‌نویسد :

" سرآغاز طریقت كابالا به اوایل سده سیزدهم میلادی و به اسحاق كور (1160 ـ 1235 م) می‌رسد . او در بندر ناربون (جنوب فرانسه) می‌زیست و برخی نظرات عرفانی بیان می‌داشت . "

وی در جایی از قسمت اول مقاله خود درباره گذشته تصوف یهود ، پیش از ظهور كابالا ، می‌نویسد :

" مشاركت یهودیان در نحله‌های فكری رازآمیز و عرفانی به فیلواسكندرانی در اوایل سده اول میلادی می‌رسد . "

سپس می‌افزاید :

" در دوران اسلامی نیز چنین است . نحله‌های فكری گسترده عرفانی رازآمیز كه در فضای فرهنگ اسلامی پدید شد بر یهودیان نیز تاثیر گذارد و برخی متفكرین یهودی آشنا با مباحث عرفانی پدید شدند كه مهم‌ترین آنان ابویوسف یعقوب اسحاق القرقسانی (سده چهارم هجری / دهم میلادی) است . "

شهبازی درباره نمونه تاثیرات فرهنگ اسلامی بر تصوف یهود می‌نویسد :

" بسیاری از مفاهیم آن [كابالا] شكل عبری مفاهیم رایج رد فلسفه و عرفان اسلامی است . در واقع اندیشه‌پردازان مكتب كابالا ، به دلیل زندگی در فضای فرهنگ اسلامی و آشنایی با زبان عربی ، به اقتباس از متون مفصل عرفان اسلامی دست زدند و با تاویل‌های خود به آن روح و صبغه یهودی دادند . این كاری است كه یهودیان در شاخه‌های متنوع علوم و دانش انجام دادند . برای نمونه باید به مفاهیم " هوخمه " (حكمت) ، " كدش " (قدس) ، " نفش " (نفس) ، " نفش مدبرت " (نفس مدبره) ، " نفش سیخلت " (نفس عاقله) ، " نفش حی " (نفس حیات‌بخش) ، " روح " و ... در كابالا اشاره كرد .

مكتب كابالا نیز به دو بخش " حكمت نظری " و " حكمت علمی " تقسیم می‌شود . در تصوف كابالا بحث‌های مفصلی درباره خداوند و خلقت وجود دارد كه مشابه عرفان اسلامی است به ویژه در تاریك فراوان آن بر مفهوم " نور " و مراحل تجلی آن . "

این استاد تاریخ در انتهای بحث خود می‌افزاید :

" آنچه از زاویه تحلیل سیاسی حائزاهمیت است ، " شیطان‌شناسی " و " پیام مسیحایی " این مكتب است و دقیقاً این مفاهیم است كه كابالا را به عنوان یك ایدئولوژی سیاسی معنادار می‌كند . "

 

مناسك جنسی در فرقه كابالا

مسئله دیگری كه در فرقه كابالا حائز اهمیت است مناسك جنسی این فرقه است كه از نیمه سده هجدهم و براساس آموزه‌های فری به نام یعقوب بن یهودا لیب ، كه با نام یاكوب فرانك (1719 ـ 1726) شهرت دارد ، ظهور كرد .

یاكوب فرانك شاخه " فرانكسیت " فرقه كابالا را بر بنیاد میراث شاخه‌های متعلق به " شابتای زوی " و " ناتان غزه‌ای " بنا نهاد . وی كه به یك خانواده بنا نهاد . وی كه به یك خانواده ثروتمند تاجر و پیمانكار یهودی ساكن اوكراین تعلق داشت و همسرش نیز از یك خانواده ثروتمند تاجر بود ، در جوانب به طریقت كابالا جذب شد ، كتاب " ظُهَر " (Zohare) (كتابی كه موسی‌بن شم تاولئونی در سال‌های 1280 ـ 1286 میلادی نوشت و با تدوین این كتاب ، تصوف راز‌امیز كابالا به صورت یك نظام فكری و عملی سازمان‌سافته و منسجم درآمد و شكل نهایی یافت) را خواند و به عضویت شاخه شابتای‌زوی درآمد . در دسامبر 1755 فرانك از سوی سران فرقه دونمه برای تصدی ریاست این فرقه در لهستان به همراه دو خاخام راهی زادگاه خود شد . فرانك در راس فرقه شابتای در پودولیا قرار گرفت ولی كمی بعد ، در ژانویه 1756 كارش به رسوایی كشید .

زمانی كه فرانك و پیروانش در یك خانه در بسته مشغول اجرای مناسك جنسی مرسوم در فرقه شابتای بودند ، به علت باز شدن تصادفی پنجره‌ها ، مردم مطلع شدند و ... .

یكی از مواردی كه توانسته از كابالا به شیطان‌پرستی راه یابد نماد " ‌پنتاگرام " یا ستاره پنج پر است كه در بخش بعدی اشاره بدان خواهد شد . این نماد به مثابه ابزاری برای جادوگران كابالیست مورد استفاده قرار می‌گرفته .

همچنین شنیدنی است كه بخش عمده‌ای از بازیگران و خوانندگان فحشا محور جهان همچون " مدونا " كابالیست می‌باشند . " مدونا " سال 2005 رسما عضویتش را در گروه های كابالا اعلام كرد و نام یهودی " ‌استر " را بر خود نهاد.

نقطه دیگر اشتراك كابالا با شیطان‌پرستی دیدگاه جنسی این دوست كه در هر دو نحله فاسد لذت جنسی در اولویت قرار دارد .

بنیان‌گذاران كابالا همان افرادی هستند كه سپس نهضتی !!! را با عنوان " پرستش زنان " تشكیل دادند كه می‌توان به صراحت آن را یك جریان شهوت‌محور خطاب كرد . این گروه جریانی را در ادامه بنا نهاد تا رابطه جنسی نه به مثابه یك عمل برای تداوم نسل بلكه در راستای هدف انسان در زندگی به آن نگاه شود .

برخی از كارشناسان بر این باورند كه كابالیست‌ها ذائقه جنسی مردان و زنان را در سراسر عالم مورد دست‌خوش تغییر و تحول به سمت توحش قرار داده‌اند ، مانند تغییر جنسیت " مایكل جكسون " و ... .

اگرچه ذكر سایر توضیحات مناسب این نوشتار ارزیابی نمی شود لكن یادآوری این نكته ضروری است كه یهودیان و صهیونیست‌ها به شدت از سخن راندن در باب كابالا پرهیز دارند و امروز تنها یك كتاب فارسی در این خصوص قابل دسترسی بوده و در صفحات مقالات اینترنتی نیز تا دو سال قبل به جز " ‌كابالا شدن مدونا " خبری در دسترس عموم قرار نداشت .

3. نمادها

در بررسی نمادهای متعلق به شیطان‌پرستی خط بسیار روشنی از ارتباط صهیونیسم و شیطانیسم به وضوح قابل مشاهده است .

در ذیل برخی از نمادها كه به عنوان نگین انگشتر ، ‌گردنبند ، تصاویر بر روی دست‌بندها ، پیراهن ، شلوار ، كفش ،‌ ادكلن ، ساعت و ... درج شده و از جمله به ایران اسلامی نیز راه یافته است ، مورد بررسی و معرفی قرار می‌گیرد :

اگر نوشته وسط نماد یعنی (Satanism) به معنای شیطان‌گرایی به همراه دایره حذف كنیم ، آن وقت یك ستاره پنج‌ضلعی بر جای می‌ماند كه همان نشانه ستاره صبح یا پنتاگرام (pentagram) باقی می‌ماند .

اگر خوانندگان محترم با یاد داشته باشند این همان ابزاری است كه در نجوم كابالایی مورد استفاده قرار می گرفت و انواع آن در علائم شیطان‌پرستی دیده می‌شود .

 

این سمبل نیز همان پنتاگرام است ، با فرق اینكه انواع آن گاه پنج‌ضلعی وارونه (snvertedpentagram ) یا دیو (Buphomet ) و به شكل در میان نمادهای شیطان‌پرستان به چشم می‌خورد .

لازم به یادآوری است كه برخی از شیطان‌گرایان محدوده جغرافیایی " تحت سلطه " این نماد و در واقع منطقه نفوذ شیطان‌گرایی را در نقشه ذیل توصیف می‌نمایند . (محدوده در ایسلند و اروپا)

درمیان پنتاگرا‌های قبلی تصویر سر یك بز تعبیه شده است كه اقدامی ضد مسیحی ، ‌به این معناست كه مسیحیان معتقدند كه مسیح همچون یك بره برای نجات ایشان قربانی شده است و با توجه به اینكه ایشان بز را نماد شیطان و در برابر بره می‌دانند این آرم را انتخاب كرده‌اند .


[ جمعه 21 بهمن 1390 ] [ 05:37 ب.ظ ] [ ناصر طاهری ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

وبلاگ فوق یكی از 50 وبلاگ ساخته شده توسط ناصرطاهری میباشد جهت اطلاع رسانی كاربران محترم
آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
http://ariangsm.ir/up/uploads/13467793801.gif
http://ariangsm.ir/up/uploads/13467793802.gif


برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


کد گالریبرای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


کد گالری

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات